Regulamin Klubu Trigym

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Klubu Trigym.
Klub Trigym świadczy usługi w zakresie:

  • Zajęć biegowych w terenie;
  • Zajęć rowerowych w terenie;
  • Zajęć fitness w terenie;
  • Zajęć wideo analizy techniki biegu;
  • Zajęć pływania na basenie MOSRiR

§ 1
Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia jednorazowego wejścia na zajęcia grupowe lub indywidualne, bądź pakietu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie oświadczenia zdrowotnego oraz uiszczenie opłaty. Tym samym uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Klubu.

§ 2
Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu. Jedynie na podstawie zwolnienia lekarskiego (L4) może zostać przedłużony karnet, maksymalnie o 14 dni.

§ 3
Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności umieszczonej na karnecie i nie podlega przedłużeniu na inny termin. Cena karnetu uwzględnia ubezpieczenia uczestnika podczas zajęć oraz ubezpieczenie jego roweru pozostawionego w magazynie rowerowym.

§ 4
Po przyjściu na zajęcia należy obowiązkowo okazać karnet, upoważniający do korzystania z usług Klubu.

§ 5
Klub Trigym zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.

§ 6
Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych.

§ 7
Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych, Trigym zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zajęciach, jeżeli zostanie przekroczona dopuszczalna ilość uczestników.

§ 8
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 9
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed rozpoczęciem zajęć.

§ 10
Trigym zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora.

§ 11
Trigym nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

§ 12
Osoby korzystające z basenu MOSRiR zobowiązane są do przestrzegania regulaminu pływalni tak samo jak regulaminu Trigym. Szczegóły podane są w umowie.

§13
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących.

§14
Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do prowadzącego zajęcia.

§15
Udział w zajęciach jest równoznaczny ze zgodą na używanie wizerunku uczestnika zajęć i publikowanie zdjęć na stronie internetowej i fanpage’u na Facebooku.