Regulamin Klubu Trigym

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Klubu Trigym.
Klub Trigym świadczy usługi w zakresie:

 • Zajęć biegowych w klubie i w terenie;
 • Zajęć rowerowych na trenażerach interaktywnych i zajęć kolarskich w terenie;
 • Zajęć fitness w klubie i w terenie;
 • Zajęć wideo analizy techniki biegu;
 • Zajęć pływania na basenie MOSRiR

§ 1
Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia na zajęcia grupowe lub indywidualne, bądź pakietu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie oświadczenia zdrowotnego oraz uiszczenie opłaty. Tym samym uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Klubu.

§ 2
Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu. Jedynie na podstawie zwolnienia lekarskiego (L4) może zostać przedłużony karnet, maksymalnie o 14 dni.

§ 3
Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności umieszczonej na karnecie i nie podlega przedłużeniu na inny termin. Cena karnetu uwzględnia ubezpieczenia uczestnika podczas zajęć oraz ubezpieczenie jego roweru pozostawionego w magazynie rowerowym.

§ 4
Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet, upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go na recepcji, w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25 zł.

§ 5
Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje rzeczy w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz rzezy pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie klubu, Trigym nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6
W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło – z czystą podeszwą. W trakcie zajęć biegowych, rowerowych, stabilizacji obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Niedopuszczalne są: klapki, baletki, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.

§ 7
Do korzystania z trenażerów można przynieś własny rower lub skorzystać z roweru klubowego. Który jest akurat dostępny. Podłączenie roweru do trenażera, jak również skonfigurowanie systemu Zwift i Perfpro leży w gestii pracowników Trigym. W razie jakichkolwiek problemów prosimy informować recepcję.

§ 8
Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren Klubu zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 9
Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

§ 10
W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu. Osoby przebywające na terenie Trigym zobowiązane są okazywać sobie wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

§ 11
Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.

§ 12
Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika Trigym. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu, niezwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.

§ 13
Klub Trigym zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.

§ 14
Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych.

§ 15
Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych, Trigym zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zajęciach, jeżeli zostanie przekroczona dopuszczalna ilość uczestników.

§ 16
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 17
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed rozpoczęciem zajęć.

§ 18
Do sterowania klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik klubu Trigym.

§ 19
Trigym zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora.

§ 20
Trigym nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

§ 21
Osoby korzystające z basenu MOSRiR zobowiązane są do przestrzegania regulaminu pływalni tak samo jak regulaminu Trigym. Szczegóły podane są w umowie.

§22
Magazyn Rowerowy:
Trigym posiada magazyn roweru, w którym można przechowywać swój własny rower.
Reulamin przechowania roweru:

 • Magazyn ma ograniczoną liczbę miejsc (około 60);
 • Magazyn roweru jest dobrowolny. Magazyn jest po prostu ułatwieniem w treningu dla naszych klubowiczów;
 • Suma ubezpieczeń wszystkich rowerów w klubie wynosi 200 000 tys. zł jako mienie powierzone;
 • Osoba może przechowywać rower w myśl zasady: 1 karnet – 1 rower;
 • Rower pozostawiony w magazynie powinien mieć zdjęte wszystkie czujniki elektroniczne, sensory czy mierniki, które w łatwy sposób mogą ulec zniszczeniu podczas magazynowania. Jednocześnie klub Trigym nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na rowerze elementy;
 • Trigym nie jest parkingiem rowerowym. Rower mogą przechowywać jedynie osoby posiadające karnety na zajęcia;
 • Trigym pobiera kaucję za kluczyk w wysokości 100 zł gotówką – jednorazowo. Kaucja jest zawracana klientowi na zakończenie przechowywania roweru w klubie, dowodem zwrócenie kaucji jest okazanie oryginału KP wystawionego przez klub. Kaucja przepada, gdy klient nie odbierze roweru po 14 dniach od zakończenia trwania karnetu. Wtedy uiszczona kaucja jest opłatą za usługę magazynowania roweru. Dodatkowo klub Trigym po tym terminie nalicza opłatę za usługę magazynowania wynoszącą 50 zł/tydzień.
 • Po terminie 3 miesięcy od pozostawienia roweru, klub Trigym zażąda od klienta odbioru, a jeśli to nie nastąpi w terminie 14 dni, klub potraktuje pozostawiony rower jako mienie porzucone w myśl art. 180 Kodeksu Cywilnego dotyczącego mienia porzuconego.

§23
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§24
Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio w recepcji Klubu.

§25
Udział w zajęciach jest równoznaczny ze zgodą na używanie wizerunku uczestnika zajęć i publikowanie zdjęć na stronie internetowej i fanpage’u na Facebooku.